ویژه کودکان 4 تا 8 سال

 • حرکت
 • حرکت ویادگیری
 • نیمکره راست و چپ مغز و استفاده از آن
 • روش فعالیت با کودک
 • برنامه Brain gym و تقویت مغز یادگیری درکودکان
 • مزایای استفاده از برنامه (brain gym)
 • سبک های یادگیری کودکان
 • ریاضی و تقویت نیمکره های مغزی
 • نیمرخ مغزی سبکهای یادگیری
 • روشهای تشخیص نیمکره برتر کودک
 • فرم ارزیابی نیمکره برتر کودک
 • تمریناتPACE
 • تمرین (Energetic) E
 • تمرین (Clear) C
 • تمرین (Active) A
 • تمرین (Positive) P
 • تمرین Lazy
 • تمرین Earth button
 • تمرین Elephant
 • تمرین Arm Activation
 • بازدارنده های یادگیری کودکان
 • دیگر روشهای تقویت مغزی کودک
 • تمرین تقویت مغز کودک شامل 22 تمرین
 • هوش و خلاقیت
 • آزمایش خلاقیت
 • افکار اشتباه پیرامون خلاقیت
 • مهندسی تخیل
 • ارتباط رنگ و خلاقیت
 • چهار عامل تعیین کننده خلاقیت
 • انواع خلاقیت
 • مولفه های خلاقیت
 • تکنیکهای پرورش خلاقیت در کودکان
 • تکنیک یورش فکری )بارش مغزی)
 • تکنیک ساختنی ها
 • تکنیک طراحی
 • تکنیک پرسشگری
 • تکنیک ایفای نقش
 • تکنیک فهرست تطبیقی یا )اسکمپر)
 • تکنیک مسأله مدار
 • تکنیک آزمایشگری فعال

تمامی حقوق برای روان اندیش سلامت (راس) محفوظ میباشد.
© 1394-1395